جلسه بیست و یکم از دوره پنجم

جلسه بیست و یکم از دوره پنجم

جلسه بیست و یکم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۹/۰۶ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۴ – استاد علیرضا عباسی دانلود
read more
جلسه نوزدهم از دوره پنجم

جلسه نوزدهم از دوره پنجم

جلسه نوزدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۲۲ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۳ – ...
read more
جلسه هیجدهم از دوره پنجم

جلسه هیجدهم از دوره پنجم

جلسه هیجدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۰۸ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۲ – ...
read more
جلسه هفدهم از دوره پنجم

جلسه هفدهم از دوره پنجم

جلسه هفدهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ – مبحث قواعد غذا خوردن ۰۱ – ا...
read more
جلسه پانزدهم از دوره پنجم

جلسه پانزدهم از دوره پنجم

read more
جلسه چهاردهم از دوره پنجم

جلسه چهاردهم از دوره پنجم

read more
جلسه سیزدهم از دوره پنجم

جلسه سیزدهم از دوره پنجم

read more
جلسه نهم از دوره پنجم

جلسه نهم از دوره پنجم

جلسه نهم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶ – مبحث معرفی مفردات غذایی : گوشت ه...
read more
جلسه هشتم از دوره پنجم تربیت

جلسه هشتم از دوره پنجم تربیت

جلسه هشتم از دوره پنجم تربیت از سلسله جلسات هفتگی هیئت شهدای مدافع حرم قزوین با موضوع حفظ الصحه مورخ ۹۸/۰۵/۰۹ – مبحث معرفی مفردات غذایی بخش دو...
read more