بازی کودکان و تدابیر حمام

بازی کودکان و تدابیر حمام

سخنرانی علیرضا عباسی در تاریخ ۲۷/ ۹۸/۹    کودکم  بازی ات را بکن در آموزش شما عجله نمی کنم. آموزش همیشه گی است . انسان را اصولا نمی توان از آموزش جدا کرد. ولی آموزش کودکان غیرمستقیم است . من...
read more
بازی بازوی تربیت

بازی بازوی تربیت

read more