مشاور تربیتی

  • زینب رجبی

سوابق:

  • دانش آموخته مطالعات زنان در مقطع ارشد دانشگاه تربیت مدرس
  • مشاوره به اولیای دانش آموزان دارای مشکلات تربیتی و خانوادگی در مدارس
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پاسخی بگذارید